SDG 16

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních


16.1

Výrazně snížit všechny formy násilí a související úmrtnost všude na světě

16.2

Skoncovat se zneužíváním, vykořisťováním a obchodem s lidmi a všemi formami násilí na dětech a jejich mučení

16.3

Podporovat svrchovanost práva na národní i mezinárodní úrovni a zajistit rovný přístup ke spravedlnosti pro všechny

16.4

Do roku 2030 výrazně snížit pohyb nezákonných finančních prostředků a zbraní, usilovat o navrácení odcizeného majetku a bojovat proti všem formám organizovaného zločinu

16.5

Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách

16.6

Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních

16.7

Zajistit odpovědné, inkluzivní, participační a zastupitelské rozhodování na všech úrovních

16.8

Rozšířit a posílit zapojení rozvojových zemí do rozhodování v mezinárodních institucích

16.9

Do roku 2030 poskytnout všem právní subjektivitu, včetně registrace při narození

16.10

Zajistit veřejnosti přístup k informacím a ochranu základních svobod, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními dohodami

16.a

Posílit příslušné instituce státu, mimo jiné prostřednictvím mezinárodní spolupráce, budováním kapacit na všech úrovních pro boj proti násilí, terorismu a trestné činnosti, zejména v rozvojových státech

16.b

Podporovat a prosazovat nediskriminační zákony a politiku udržitelného rozvoje
Nejedná se o oficiální překlad.