SDG 13

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů


13.1

Ve všech zemích zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami

13.2

Začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik, strategií a plánování

13.3

Zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu, adaptaci na ni, snižování jejích dopadů a včasné varování

13.a

Uvést do praxe závazek přijatý vyspělými zeměmi v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a do roku 2020 společně dát k dispozici ze všech zdrojů 100 miliard ročně na řešení potřeb rozvojových zemí v souvislosti se smysluplnými opatřeními na zmírňování a transparentností při jejich zavádění a plně zprovoznit Zelený klimatický fond v co nejkratší době

13.b

Podporovat mechanismy pro zvyšování kapacit efektivního plánování a řízení v oblasti změny klimatu v nejméně rozvinutých zemích se zaměřením na ženy, mládež, místní a přehlížené komunity (s vědomím, že Rámcová úmluva OSN o změně klimatu je primárním mezinárodním, mezivládním fórem pro vyjednávání globální reakce na změnu klimatu)

Nejedná se o oficiální překlad.