SDG 10

Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi


10.1

Do roku 2030 postupně dosáhnout a udržet růst příjmů spodních 40ti % populace na úrovni vyšší, než je celostátní průměr

10.2

Do roku 2030 posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování všech, bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnický původ, náboženské vyznání a ekonomické či jiné postavení

10.3

Zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnost, zejména odstraňováním diskriminačních zákonů, politik a postupů, a podporou vhodných právních předpisů, politik a postupů

10.4

Přijmout politická opatření, zejména v oblasti fiskální, mzdové politiky a v oblasti sociální ochrany, a postupně dosáhnout větší rovnosti

10.5

Zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí a posílit uplatňování těchto regulací

10.6

Zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy v rozhodování v mezinárodních ekonomických a finančních institucích s cílem vytvořit efektivnější, věrohodnější, spolehlivější a legitimnější instituce

10.7

Usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí zahrnující uplatňování plánovaných a dobře řízených migračních politik

10.a

Uplatňovat zásadu zvláštního a diferencovaného přístupu k rozvojovým zemím, zejména k těm nejméně rozvinutým, v souladu s dohodami Světové obchodní organizace

10.b

Podporovat oficiální rozvojovou pomoc (ODA) a finanční toky zahrnující přímé zahraniční investice do států, které to potřebují nejvíce, zejména nejméně rozvinuté, africké země, malé ostrovní a vnitrozemské rozvojové státy, v souladu s jejich národními plány a programy

10.c

Do roku 2030 snížit náklady na převody remitencí migrantů na méně než 3 % a eliminovat transakční kanály s náklady vyššími než 5 %

Nejedná se o oficiální překlad.