SDG 1

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě


1.1

Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na světě (extrémní chudoba je v současnosti definována jako život za méně než 1,25 dolaru na den)

1.2

Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl můžu, žen a dětí všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak, jak je definována v národní legislativě

1.3

Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah na většinu chudých a ohrožených

1.4

Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům i základním službám a k vlastnictví. Dát jim možnost nakládat s půdou a stejná práva na další formy vlastnictví, dědictví, přírodní zdroje, příslušné nové technologie a finanční služby (jako například mikrofinancování)

1.5

Do roku 2030 posílit odolnost chudých lidí a zmírnit jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami

1.a

Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů,(mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací) a zajistit tak přiměřené a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby ve všech jejích formách

1.b

Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální i mezinárodní úrovni založené na genderově citlivých rozvojových strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic do opatření na odstranění chudoby

Nejedná se o oficiální překlad.